Gegevensbeschermingsverklaring

Laatste update: 24 mei 2018

1. Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor De Beir-Vekeman BV BVBA prioritair. In deze gegevensbeschermingsverklaring beschrijft zij welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (hierna: “GDPR”). Met deze toelichting wenst De Beir-Vekeman BV BVBA u duidelijk te informeren hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens (“Gegevensbeschermingsverklaring”).
Deze Gegevensbeschermingsverklaring verstrekt u gedetailleerde informatie over de passende maatregelen dewelke worden genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens door De Beir-Vekeman BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Pastorijstraat 19 en met ondernemingsnummer 0806.785.424 (RPR GENT, afdeling Oudenaarde) (hierna: “DBV”, “we”, of “ons”). DBV staat in voor het verzamelen en verwerken van de door u met ons gedeelde persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten van DBV.
Deze Gegevensbeschermingsverklaring heeft tot doel om u te informeren over welke persoonsgegevens DBV over u als klant of vertegenwoordiger van de klant kan verwerken, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.
De contactgegevens van DBV, verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming, betreffen de volgende:
De Beir-Vekeman BV BVBA
Pastorijstraat 19, 9500 Geraardsbergen
Tel.: +32 (0)9 324 35 29
www.debeir-vekeman.be
info@debeir-vekeman.be

2. Welke persoonsgegevens

2.1. DBV verwerkt niet rechtstreeks informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, enzovoort. Tenzij u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier op een van de pagina's op onze website, of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt per e-mail.
2.2. Gewone persoonsgegevens - DBV kan alle informatie en gegevens van welke aard ook verzamelen en verwerken die door klanten en gebruikers worden verstrekt, en dit voor zover dit nuttig is, waaronder (niet-limitatief):
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
• Bankrekeningnummer.
2.3. Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens - DBV verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
• Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Verwerkingsdoeleinden

3.1. De verwerking van persoonsgegevens door DBV is gebaseerd op de toestemming van u als betrokkene (dit conform Artikel 6, 1 (a) GDPR). U contacteert DBV immers voor juridische bijstand.
3.2. DBV verwerkt deze gegevens in het kader van haar juridische dienstverlening. Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
• Voor klanten – en orderbeheer;
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op DBV rust;
• Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
• Voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
• Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DBV;
• Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
• Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over onze diensten en producten en of wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om diensten bij u af te leveren;
• DBV verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die DBV nodig heeft voor de belastingaangifte.
3.3. DBV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

4.1. DBV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, waaronder het verstrekken van juridische dienstverlening en / of om te voldoen aan de interne werking van DBV, zoals het onderhoud van het klantenbestand, relatiebeheer en procedurele waarborgen.
4.2. Verder worden de persoonsgegevens bijgehouden zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd.
4.3. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden

5. Overdracht aan derde partijen

5.1. DBV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.
5.2. DBV draagt uw gegevens enkel over aan gerechtvaardigde verwerkers, dit zijn bedrijven of personen die wij opdracht geven om gegevens te verwerken binnen de wettelijk gedefinieerde parameters (dienstverleners, aannemers). In dit geval blijft DBV verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

6.1. DBV voorziet in de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
6.2. DBV is als advocatenkantoor bovendien onderworpen aan diverse deontologische verplichtingen, waaronder het beroepsgeheim van advocaten. De door u verstrekte gegevens zullen dan ook steeds met de grootste discretie behandeld worden.

7. Uw rechten

7.1. U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
7.2. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DBV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
7.3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debeir-vekeman.be.
DBV houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
U dient wel voor ogen te houden dat DBV gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.
7.4. DBV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

8. Wijzigingen aan de Gegevensbeschermingsverklaring

DBV kan deze Gegevensbeschermingsverklaring wijzigen door de bijgewerkte versie op haar website te plaatsen. Wanneer er wijzigingen in deze verklaring worden gepubliceerd, zal DBV de datum van de ‘laatste update” boven aan deze verklaring aanpassen. DBV zal uw rechten onder deze Gegevensbeschermingsverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.