Identificatieplicht

Laatste update: 28 mei 2020

Afhankelijk van de aard van de diensten die De Beir-Vekeman BV aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat De Beir-Vekeman BV verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is De Beir-Vekeman BV voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de cliënt. In dat kader is De Beir-Vekeman BV verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te verzamelen en te bewaren gedurende 10 jaar. De Beir-Vekeman BV kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om De Beir-Vekeman BV te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door De Beir-Vekeman BV gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. De gegevens die u ons bezorgt, worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal De Beir-Vekeman BV de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien wij reeds voorlopig zijn opgetreden, zullen wij verdere tussenkomst moeten beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving een advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. De Beir-Vekeman BV is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.