Algemene voorwaarden

Wanneer u zou beslissen om met ons samen te werken,
maken wij graag goede en duidelijke afspraken!

1. De Beir-Vekeman (hierna ‘DBV’) is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar Belgisch recht.

2. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door DBV, haar vennoten, medewerkers en stagiairs en door alle andere personen die samenwerken met DBV of waarvoor DBV aansprakelijk is.

3. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door DBV, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

4. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DBV verstrekte informatie. De cliënt verbindt zich ertoe om DBV tijdig in te lichten omtrent te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliënten ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan DBV over te maken.

5. DBV zal als dominus litis alle mogelijke inspanningen leveren om het door de cliënt beoogde resultaat te behalen, zonder hieromtrent garanties te kunnen bieden. DBV streeft steeds naar optimale bijstand en naar correctheid van de gegeven raadgevingen in overeenstemming met de huidige stand van wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer, maar zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de incorrecte of frauduleuze intenties van de cliënt, waardoor er oneigenlijk gebruik zou worden gemaakt van de verleende bijstand.

6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

7. De ereloonstaten van DBV zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de rentevoet van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 euro.

8. Buiten het tarief dat per uur wordt aangerekend op de prestaties, zal, in geval van volledig of gedeeltelijk welslagen van een geschil (administratief of gerechtelijk), en definitief verworven door de cliënt, de staat van erelonen (zonder kosten), volgend uit de vaststelling van dit succes, worden vermeerderd met een ereloon berekend op basis van de teruggevorderde bedragen of vermeden schulden in hoofdorde en interesten, vermeerderd met de boetes, strafrechtelijk of wettelijk voorzien.
Het percentage van deze vergoeding op het resultaat is 10% voor alle bedragen kleiner dan 100 000 euro, en 5% voor alle bedragen hoger dan 100 000 euro.

9. Ingeval de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, blijft cliënt steeds gehouden om de ereloonstaten te betalen aan DBV ten belope van het gedeelte van de ereloonstaten dat niet betaald wordt door de rechtsbijstandsverzekeraar.

10. De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van DBV, alsmede van haar vennoten, met betrekking tot de prestaties geleverd in het kader van de samenwerking tussen de cliënt en DBV, is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Conform de deontologische regels is de aansprakelijkheid van elke advocaat gedekt tot een minimaal bedrag van 1250000 euro per schadegeval. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

11. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is DBV niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

12. Documenten, berichten en gegevens van welke aard ook die door DBV aan de cliënt worden toegezonden per e-mail, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie bevat, worden niet geëncrypteerd. Alle elektronische communicatie is louter indicatief en kan niet tot aansprakelijkheid van DBV leiden, behoudens bijlagen in PDF ondertekend namens DBV. DBV doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem. DBV aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie of documenten vanwege DBV.

13. DBV, alsook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, hierbij inbegrepen vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij DBV hebben verlaten.

14. De cliënt is ermee bekend en aanvaardt dat DBV op grond van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, genoodzaakt is om de in die wet omschreven verplichtingen, inzake o.a. klantenonderzoek en melding van vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme aan de daarvoor ingestelde autoriteiten, na te leven. De cliënt is er tevens mee bekend dat DBV krachtens deze Wet verplicht kan zijn de cliënt te identificeren. De cliënt dient hieraan telkens volledige medewerking te verlenen op de in de Wet voorgeschreven wijze. Indien gewenst kan de volledige tekst van deze wetgeving bij DBV worden opgevraagd.

15. DBV valt als dienstverstrekker onder de toepassing van de twee wetten van 26 maart 2010 (B.S. 30.04.2010) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 van de Grondwet. Zij zijn de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG en zijn retroactief in werking getreden op 28 december 2009. DBV zal daartoe de cliënt een informatieformulier overhandigen dat alle wettelijk vereiste gegevens en informatie bevat en dat hier kan worden gedownload.

16. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen cliënten en DBV. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Enkel de rechtbanken van Oudenaarde zijn bevoegd, onverminderd het recht voor DBV om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.